Tẩy Tủy Công Việt Nam

Tiểu Cửu Thiên

Đại Sư Phụ
Kiều Trường Hồng, PhD

Sư Phụ
Kao Tam Luân

Học trò

Tiểu Cửu Thiên Võ Đạo Kao Sư Phụ Tẩy Tủy Công Việt Nam Nội Gia Quyền Liên Lạc