Bốn đệ tử hàng đầu truyền nhân của Kao sư phụ ở Mỹ:
Từ phải sang trái:
1. Eric Jarman
2. Edward Coughlin
3. Jeffrey Pentz
4. William Brizendine


 

 

Thầy Kao và các học trò Việt Nam năm 2008

 

 

Đại sư huynh Nguyễn Thành Nam thăm thầy Kao ở Mỹ 2010

 

 

Rolf Schynder, Nguyễn Thành Nam và Kao Sư Phụ 2007

 

 

Nguyễn Thành Nam tìm ra và thăm núi Lộc Sơn năm 2010

 

 

Các Học trò Việt Nam thăm núi Lộc Sơn và Tam Thanh Quán năm 2014